Generalforsamling d. 24. marts kl. 10 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Sejl- og motorbådsklubben FREM med nedenstående dagsorden i henhold til klubbens love § 9-10.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Den endelig dagsorden udsendes 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Protokol.
 3. Formandens beretning.
 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af formand og kasserer.
 8. Valg af den øvrige bestyrelse.
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 10. Valg af revisor og suppleant.
 11. Valg af udvalg.
 12. Eventuelt.